top of page

חייבים לדווח גם אם העסקה פטורה מתשלום מס  

       

עו"ד יניב כהנוביץ ועו"ד רונן מנור

חובת ההצהרה על עסקה במקרקעין אינה מותניה בקיומו של חיוב במס שבח, על מוכר זכות במקרקעין חלה חובת הגשת הצהרה במועד, גם אם הוא פטור ממס שבח.

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין, אשר דחה את השגת החברה בנוגע לקנס שהוטל עליה בגין איחור בהגשת הצהרה על מכירת זכות במקרקעין.החברה מכרה מחסן אשר היה בבעלותה ולא הגישה הצהרה על מכירתו במועד כנדרש על פי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין. הצהרתה הראשונה הוגשה רק לאחר 149 ימים מהמועד. מנהל מס שבח הוציא לחברה שומה בה חויבה בתשלום מס שבח וכן חויב אותה בתשלום קנס בשל האיחור בהגשת ההצהרה, לפי סעיף 94א לחוק מיסוי מקרקעין. החברה הגישה השגה על השומה בטענה כי המחסן שימש מלאי עסקי ועל כן מכירתו נתונה לשומה על פי פקודת מס הכנסה. מנהל מיסוי מקרקעין קיבל את ההשגה וביטל את החיוב במס שבח ואולם הותיר על כנו את החיוב בקנס. על החלטה זו הגישה החברה ערר.  לטענת החברה, הואיל ומדובר בעסקה הפטורה מתשלום מס שבח הרי שלא חלה עליה כל חובה להגיש הצהרה על העסקה וכי ההצהרה שהגישה נעשתה רק למען הזהירות ומבלי שהייתה חייבת לכך. על כן ביקשה לבטל את הקנס שהושת עליה בגין האיחור בהגשת ההצהרה. מנהל מיסוי מקרקעין חדרה קיבל את טענת העוררת ולפיה עסקת מכירת הנכס פטורה מתשלום מס שבח וביטל את החיוב. עם זאת הותיר את הקנס שהושת על העוררת בגין האיחור בהגשת ההצהרה. בית המשפט המחוזי דחה את הערר ופסק שחובת ההצהרה על עסקה במקרקעין אינה מותניה בקיומו של חיוב במס שבח. בין אם המוכר פטור ממס ובין אם המוכר חייב במס חלה עליו חובת הגשת הצהרה במועד, שהרי חובת ההצהרה כוללת גם את החובה לפרט את טענת הזכאות לפטור. תכלית הגשת ההצהרה, קובע ביהמ"ש הינה לאפשר למנהל לבחון את העסקה, לבדוק קיומה של חבות במס לאחד הצדדים ולהעריך נכון את שווי העסקה. לפיכך, איחור בדיווח מונע בדיקה ראויה של העסקה ומקשה על המנהל במתן החלטה נכונה בשומות מס השבח ומס הרכישה. בית המשפט המחוזי קבע כי גם הגשת הצהרה ע"י אחד הצדדים לעסקה אינה פוטרת את הצד האחר מהגשת הצהרה. כמו כן, קבע בית המשפט כי הקנס המנהלי אשר הוטל על העוררת על ידי רשות המס בשל האיחור בהגשת ההצהרה נועד להרתיע ולדרבן את הנישומים לפעול על פי הוראות הדין. הקנס הינו כלי לייעול האכיפה ולא עונש, לפיכך, בית המשפט המחוזי דחה את הערר ופסק לחברה הוצאות בסך של 2,500 ₪.

ו"ע 6116-01-13 עונות חטיבת הפנאי נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה , פ"ד מיום 30.05.13.

bottom of page