top of page

מחיקת משכנתא המהווה שדרוג מעמד נושה רגיל לנושה מובטח

 

עו"ד עדן בקשי

רונן מנור משרד עורכי דין ונוטריון

 

בהחלטה שניתנה לאחרונה, הורה בית המשפט המחוזי בבאר שבע על מחיקת משכנתא שנרשמה לטובת נושה על זכויות חייב בפשיטת רגל בנכס מקרקעין וזאת משום שלא הוכח חוב הראוי להיות מובטח במשכנתא. נקבע כי לאור העובדה שהסכם ההלוואה נשוא המשכנתא ורישומה נעשו בפרק זמן של פחות משנתיים לפני מועד מתן צו הכינוס יש להורות על מחיקתה בהתאם לכללים בדבר ביטול הענקה.

 

רקע:  

המנהלים המיוחדים לנכסי החייב עתרו בבקשה לבית המשפט של פשיטת רגל כי יורה על מחיקת משכנתא שנרשמה על זכויות החייב במקרקעין לטובת נושה של החייב, חברה בע"מ כבטוחה במסגרת הסכם הלוואה.

הנושה העלתה טענות לגבי חובות עבר שונים של החייב כלפיה, אשר הצטברו קודם למועד חתימת הצדדים על הסכם ההלוואה וכן נטען לעסקת ניכיון שיק שבוצעה במועד החתימה על הסכם ההלוואה.

לטענת הנושה, ההלוואה הוענקה לחייב במועד בו היה בעל כושר פירעון.

 

בית המשפט קבע בהחלטתו, כי הנושה לא הוכיחה קיומו של חוב אשר נוצר במעמד חתימת הסכם ההלוואה.

לאור האמור לעיל ולאור העובדה שהסכמי ההלוואה ורישום המשכנתא נעשו בתקופה בת פחות משנתיים לפני מועד מתן צו הכינוס, קבע בית המשפט כי לפי הכללים בדבר ביטול הענקה, המשיבים לא היו זכאים לשדרג את חוב העבר, למעמד של חוב מובטח.

בית המשפט קבע כי במצב בו החייב היה חדל פירעון, רק תמורה של ממש, בהעברת כספים, יכולה להיחשב כתמורה בת-ערך, היכולה לעמוד בתנאים מפני ביטול הענקה אסורה וכאמור, לא הוכח שניתנה תמורה כלשהי בעת החתימה על הסכם ההלוואה או בעת רישום המשכנתא. לעניין תמורה בת ערך, הפנה בית המשפט המחוזי לפסק הדין בע"א 315/59 יעקובוביץ' נ' ד"ר נובל, שם נקבע כי  "עצם קיומו של חוב המגיע מראובן לשמעון אינו מספיק כתמורה בעלת ערך למתן בטוחה על-ידי ראובן לשמעון, על-מנת להבטיח את סילוק החוב".

 

עוד הפנה בית המשפט המחוזי לפסק הדין של בית המשפט העליון ברע"א 6795/06 עו"ד שאול קוטלר נ' רו"ח אמיר גולן  שם נקבעה ההלכה בדבר ביטול שעבוד המהווה שדרוג מעמד נושה רגיל לנושה מובטח:

"המבקש היה נושה רגיל של אחיו. בשלב מסוים שודרג מעמדו של המבקש מזה של נושה רגיל לזה של נושה מובטח. השדרוג נעשה עת ששועבד הבית. המבקש לא טען כי עם עריכת השעבוד ניתנה על ידו תמורה נוספת. מה שארע, כך לפי העובדות שאין לגביהן מחלוקת ממשית, הוא שחוב רגיל קיים הפך לחוב מובטח. פעולה זו אסורה היא מכוח סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980... "

 

נוכח האמור לעיל, קבע בית המשפט המחוזי כי חוב העבר, בין אם קיים ובין אם לאו, אינו יכול להוות חוב מובטח, ואין בטענה לקיומו של חוב העבר כדי להצדיק רישום המשכנתא.

 

סוף דבר: בית המשפט המחוזי הורה על מחיקת המשכנתא. עוד נקבע כי הנושה יכולה להגיש בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב רגילה. בית המשפט ציין כי טענת נושה לקיומו של חוב מובטח, אשר נדונה ונקבע כי אינו חוב מובטח, יכולה לשמש כנימוק הראוי להיבחן להארכת מועד להגשת תביעת חוב רגילה בגין החוב הנטען. המשיבים (הנושה ובעל השליטה בה) חויבו בתשלום הוצאות המנהלים המיוחדים בגין הבקשה בסך של 5,000 ₪.

 

(פש"ר 34017-10-17 יצחק רייטמן נ' הכונס הרשמי, ניתן ביום 30.6.19 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ע"י כבוד השופט גיל דניאל).

bottom of page